KODEX

Vnitřní směrnice, svobodně dohodnutá pravidla řidičů firmy OK TAXI®

(kodex slušného chování řidiče taxi)

Řidiči se svobodně dohodli,:

  • že budou k práci přistupovat profesionálně: zachovávat diskrétnost vůči přepravovaným klientům (tzv. nemluvím, neslyším, nevidím), zachovávat diskrétnost vůči spolupracujícím kolegům (nevynáší interní záležitosti firmy). Budou poctiví a ke klientům maximálně slušní, platí to také ve stylu oblékání (čistý a vhodný oděv).

  • že budou za své služby požadovat vždy poctivou cenu dle aktuálního ceníku, podloženou účtenkou z řádně ověřeného taxametru

  • že si každý řidič před prací dostatečně odpočine, aby svým jednáním neohrožoval svůj pracovní výkon, popřípadě neomezoval výkon svých kolegů a v neposlední řadě dbal na bezpečí přepravovaných klientů (za které nese 100% zodpovědnost).

  • že budou respektovat i mimo pracovní dobu „Přísný zákaz užívání omamných a psychotropních látek, nadměrné pití alkoholu!“

  • že všechny vozy budou nekuřácké: PROTO ZÁKAZ KOUŘENÍ VE VOZIDLE!!! …to samozřejmě platí také pro klienty.

  • že budou dodržovat pravidla silničního provozu „řidič Gentleman“

  • že budou dbát na výborný technický stav svých vozů (např. včasné a správné sezónní obutí pneumatik, pravidelné garanční prohlídky, prav. kontrola STK a emisní prohlídka, která je u vozidla TAXI ze zákona každoročně povinná.) Řidič dbá na stálý pořádek a čistotu svého vozu.

  • že při výkonu profese musí mít řidič taxi platné osobní doklady, doklady od vozidla, taxametru + veškeré povinné náležitosti pro provozování taxislužby ( koncesní listina, doklad o udělení evidenčního čísla, doklad o provedené platné STK a emisích, potvrzení o zdravotní způsobilosti ). Dále vystavené doklady ve vozidle na viditelném místě a to: průkaz o způsobilosti řidiče k řízení vozidla TAXI, aktuální ceník jízdného.

Nad dodržování kodexu dohlíží zakladatelé firmy společně s dlouholetými řidiči ve firmě OK TAXI® (služebně starší)

Řidič(ka) byl(a) řádně proškolen(a) zakladateli firmy OK TAXI® pro provozování své živnosti ,,řidiče taxi“ a byl(a) seznámen(a) s vnitřními směrnicemi a kodexem slušného chování . S tím také souhlasí a zaručuje se, že se jim bude bezvýhradně řídit.

V Jeseníku dne XX. XX. XXXX Podpis řidiče:

“Copyright ©” –  Dle zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském § 9